It’s my party and I’ll meme if I want to

To celebrate the anniversary of my twenty-ninth birthday, I [...]